13 Aralık 2015 Pazar

" L E O N A R D O -DA-ViNCi' n i n - ÇiZGiLERi- i L E - RESiM- YAPABiLMEK " ..


" L E O N A R D O -DA-ViNCi' n i n - ÇiZGiLERi- i  L  E -  RESiM- YAPABiLMEK " ..


__________________________________________________________________________________


,_________________________________________________________________________________
,,   /  (
,TO-B E- A B L E -2-M A KE-  A  R  T ,,
W   i   T   H -
" LEONARDO DA V i N C i '   s,,- DRAWiNG- L  i  N  E  s ..
________________________________________
..
,, /(
/(A   S-  T H E S E  -  DRAWiNG- L i N E s,
M  A  D  E - b y- him,,
,a  r  e-  still  - A C T U A L,,
a  s  HE- DRAW- t h e m- in - h   i  s- T  i  M E,,
u n d e r- the sun-of
yhis planet- E ' A R T ' H ..    )
,,
n o t e : W  E- do not have,
,, "  AN-A C T U A L- S O U N D- RECORD  ",,
of MOZART' s,, /(of-his-OWN- M A D E ),,
to  b  e ,  i  n- A- CONTEMPORARY- T E M P O,,
and, " i  n- " CONTEMPORARY- a r t " ,,
,,
w   i  t-  H  i  M S E L F,,
,/(  p  r e s e n t-
- W  i  T  H- H  i  m-  s      e   L  F ..-a c t u a l l y ..)
..
,,
,,
that i  s- " L  i  G  H  T - and - drawing- -and- painting- ,,
w   e  r  e- A C T U A L- & -CONTEMPORARY ..
,,
b   u  t- " S O U N D " , c o u l d- not survive ..
,,
,,
,,b  u  t i   n-  these , A C T U A L- CONTEMPORARY- E R A
D A Y S ,
 w  e  are- i n,,
""  A L S O- SOUND- can b  e- USED,,
,/( a  s- a- DRAWiNG- L i N E ,,
i   n- CON T  E  M  P  O  rary- A   r  t-   - M  A K  i  n g s..
..
,,
____________________________________________________________

..w  h a  t-i s- c o n- T  E  M P  O  ..r a r y ..
,,
T H A T- i  S  :
,,i  f , SOUND- CAN - B  E-  U S E D-
A  S-  A  - DRAWiNG- L  i  N E- iNSTRUMENT,,
t  h  e  n,
"  t  h  i  s- i   s- AN- O T H ER,,
,,
,, "  T  E  M  P  O "   ,,
,,
,, M A K i N G ,, ..
,,
i   n-   "  art- MATERiAL-being- i  n- SECULAR-  U  S  E ..  " ,,
,,and w  e can say- what ever-
,, "  you- D O,,- W  i  T  H  "  ,,
,,
J  U S T- M A K E- T H E- T E M P O,,
for - W H A T- Y O U- W i L L- S  A  Y ,,
that , Y O U - a r e- MAKiNG- ART,,
i  n, art' s , - F  i e l d ..
i  n- A R T- F i e l d s..
,,
t  h e y- are-all-the-SAME ..
,,do not -stick-o n- what-material-i  s,, ;
a  c t u a l l y ,,
,,
,,J U S T- M A K E- D   O- - SOMETHiNG,,
and- WATCH- W H A T- i  s   ,, Happening,,
o  r- J U S T ,,- happened- t h e r e..
..
..)
___________________________________________________________________________

,,L E O N A R DO , DA- V i n c i,,
AKILLI- A D A M ..
,,K e n d i s i n d e n- BAŞKA- hiçbir-şeyin- Resmini , ç i z m e m i ş ..
,, zannedersiniz- k i- başka başka şeyler Çizmiş- boyamış ..
N E - Çizdi - b o y a d ı- i s e- bir ŞEKiLDE,,
kendisine - benzemekte, ..
,,
,,
..C O N TEMPO -rary- A R T, bizlere,,
" L E O N A R D O ' n u n- ÇiZGiLERiNi, kullanarak ,,
/( YALNIZCA- o n u n- çizgileri, i l e,,
y e n i- bir- ŞEYLER- ÇiZEBiLME- Ş A N S I - V e ri y o r..
T E M P O Y U- yakalarsanız,,
o n u n- Ç i z g i l e r i n e- d e,,
bir AT- g i b i- biner,,
,,i s t e d i ğ i n i z- yerde- i n e r s i n i z .
Y A N i- S i Z - N E- ÇiZMEYi- i s t e m e k t e- i s e n i z,,
B U- Ç i Z G i ' l e r i,,
kullanarak d a, ONUNLA- KIRIŞABiLiRSiNiZ,,
/( yarı-yarıya- s a n a t ı n ı z ı n- HANGi- YÖNE- G i d i p,
neye - d ö n ü ş e c e ğ i n e .. ,,
,,
L e o n a r d o n u n- Çizgilerinin d e , içinde,
olmayan- B i R- Ş E Y- d e ,,
Ç I K M A Z- S i Z i N- onun Çizgilerini kullanarak,,
ü r e t e c e ğ i n i z- sanat e s e r i n d e n ..
,, ,, ONUN- Çizgilerine, d e,, ,,isterseniz,,
" T E R S- T A K L A- a t t ı r ı n .. )
,,
L e o n a r d o nun- yaptığı SANAT- i s e ,,
sizin- Yapacaklarınız d a,
sanatın- Y O L U N D A, ileri- taşıyabilmek,,
olabilecek m i d i r ..
,,
,,
K i Ş i ' n i n- SANAT- Y E T E N E Ğ i, V E- GÜCÜNÜ,,
sınaması - i ç i n,,
" T A N R I Y A- sığınıp- YEPYENi- YARATIŞLARI- vermesi,
için- o n a- D U A,,
etmeye gerek, kalmamıştır- A R T I K,,
" C O N- T E M P O RARy- Ç A Ğ D A " ..
,,
T E M P O Y U- TUTTURABiLEN,,
h e r - ş e y i,,
k e n d i, isteyeceği, y e r e,
V A R D I R A bilir d i r..
..
..
N O T :,, B U R A D A,, B U N U- yapmışım,
LEONARDONUN- Çizgileri, i l e,,
Ş i M D i- OTURAYIM, çok başka , bir- S E N T E Z E,,
yönelebilirim,,
h e r H a n g i, " b i r- Ş E Y- i l e,,
d e..
,,
,,N O T :
S a n a t- YAPMAK- " CONTEMPORARY- A R T - -i l e-
A R T - ı k,,
,, TANRININ- YARATICILIĞINI- TAKLiT - E T M E K,
durumunda - d e ğ i l- ARTIK ..
,,
i ş i n- GARiBi, L E O N A R D O- nun, d a,,
sadece- kendisini- Çizmesi, i l e- ÇAĞDAŞ- OLDUĞUNU-
görüyoruz ..
,,
A D A M- O - ÇAĞDA- B U G Ü N Ü N, Ç A Ğ D A Ş- YARATILARINI,,
" K L AS i K- GELENEKSEL- R E S M iş N,- içine-
Y E R L E Ş T i R M i Ş ..
/( hani- derler- y a-
i N S T A L L A T i O N- diye bir Teknik- icat edilmiş-
" Contemporary-aryt- Mimarlarınca .. ) .
..
/( olduğu- fark edilip- metodlaştırılmış- s a d e c e.. )
,,

..
n  o  t  e :
/(    ..L e o n a r d o '  n u n- yapmış- olduğu h e r- şey,
aynada- kendisine- bakışıdır, s a d e  ce     )  .
____________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________